Hem » Smalspårsfrämjandet » Stadgar

Stadgar

1 Ändamål

Mjf Smalspårsfrämjandets är en ideell förening som har till uppgift att främja och väcka intresse för modellbygge av i första hand smalspåriga järnvägar eller andra järnvägar och miljöer med liknande karaktär.

Detta sker dels

  • genom att föreningen ger ut tidningen Smalspårigt, vilken skall förmedla information om i synnerhet smalspåriga, men också normalspåriga järnvägar av små- och/eller bibanekaraktär och deras omgivningar i såväl fullskala som modell.
  • genom att arrangera medlemsmöten och mässor samt delta i externa arrangemang.
  • genom att främja utgivandet av modelljärnvägsskrifter
  • genom föreningens medlemsservice vilken skall kunna erbjuda medlemmarna ett utbud i enlighet med föreningens ändamål.

2 Medlemskap

Medlemskap erhålles genom insättning av medlemsavgiften på föreningens postgirokonto.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

3 Avgifter

Medlemsavgiften som gäller för kalenderår bestäms av årsmötet för nästkommande år och erlägges senast 1 mars. Medlem som underlåter att erlägga medlemsavgift för nytt år erhåller endast första numret av Smalspårigt för aktuellt år. Ny medlem erlägger avgift vid inträdet i föreningen. För medlem utanför Sverige får styrelsen bestämma om tilläggsavgift för att täcka högre kostnader i samband med medlemsavgiftens mottagande och högre portokostnader.

4 Hedersmedlem

Styrelsen kan till hedersmedlem utse person, som gjort sig särskilt förtjänt härav.

5 Uteslutning

Styrelsen kan utesluta medlem, som skadat föreningens verksamhet eller på annat sätt anses olämplig att tillhöra föreningen. Innan medlem utesluts, skall han ges tillfälle att yttra sig. Beslut kan överklagas till årsmötet.

6 Styrelse

Styrelsen väljes på ordinarie årsmöte och skall bestå av minst fem ledamöter, varav årsmötet utser ordförande och kassör vilka väljs varje år. För övriga styrelseledamöter skall mandattiden vara två år med saxade val där hälften av ledamöterna väljs år 1 och övriga ledamöter väljs år 2. Vid ojämnt antal ledamöter väljs det antal ledamöter som motsvarar hälften avrundat uppåt till närmaste heltal under jämna år och övriga ledamöter under udda år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Ordförande sammankallar styrelsens och föreningens möten samt representerar föreningen vid kontakter med andra organisationer, om ej särskild kontaktman utses.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

7 Protokoll

Protokoll skall föras vid årsmöte och vid styrelsemöte.

8 Firma

Föreningens firma skall vara Mjf Smalspårsfrämjandet, och tecknas av ordförande eller kassören var för sig.

9 Räkenskapsår & Revision

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper väljes av årsmötet två revisorer på två år med saxat val samt en revisorssuppleant för en tid av ett år. Revisorerna skall erhålla räkenskaper, verksamhetsberättelse och protokoll för föregående år senast fyra veckor innan utlyst årsmöte.

10 Möten

Under verksamhetsåret skall årsmöte hållas på våren och under hösten ett möte öppet även för icke medlemmar.

11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall utsändas minst 14 dagar i förväg. Bifogat kallelsen skall valberedningens förslag finnas.

12 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma kan ordnas vid behov och på initiativ av styrelsen eller då minst 15 % av föreningens medlemmar begär detta. Kallelse till extra föreningsstämma skall utsändas minst 21 dagar i förväg.

13 Årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet
5. Föredragning av styrelseberättelse, kassarapport och revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
7. Motioner och ärenden som inlämnats till årsmötet.
8. Budgetförslag för samt fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
9. Val av styrelse.
9a Val av ordförande och kassör.
9b Val av ledamöter
9c Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant
9d Val tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.

Motioner och ärenden skall anmälas till styrelsen senast den 15 januari. Styrelsen skall delge medlemmarna motionen jämte eget yttrande senast 14 dagar före årsmötet.

14 Medlemstidningen

Föreningen utger medlemstidningen ”Smalspårigt” som skall komma ut minst 4 ggr per år. Föreningens ordförande är ansvarig utgivare. Styrelsen utser redaktör för tidningen. Redaktören kan i samråd med styrelsen utse en redaktion till sin hjälp. Smalspårigt ramar sätts av föreningens budget. Vid eventuella avvikelser från tidningens budget är redaktören skyldig att meddela styrelsen detta som genom styrelsemöte beslutar i frågan.

15 Stadgeändring

Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande möten varav ett årsmöte. Kallelse till möte som avser att stadgeändring skall ske på samma sätt som till årsmöte.

16 Upplösning

Vid beslut om föreningens eventuella upplösning skall minst 3/4 av de närvarande vara eniga därom på två av varandra följande sammanträden varav ett årsmöte. Föreningens eventuella tillgångar skall vid upplösandet tillfalla Järnvägsmusei vänner.

 


Lämna en kommentar